Modificació del Reglament d'Ordenació del Funcionament del  Centre (ROF), aprovat per unanimitat al CONSELL ESCOLAR de dia 14 de març de 2019

MODIFICACIÓ DEL ROF PEL TEMA DE MÒBIL

L’alumnat té la prohibició d’exhibir i usar dispositius electrònics d’ús de lleure o comunicació dins el recinte de l’IES. Si es veu algun mòbil a classe, passadissos, pati, bar o en qualsevol lloc del centre serà retirat a l’alumne i custodiat a prefectura d’estudis fins al final de la jornada escolar i es posarà amonestació greu. Si l’alumnat es nega a entregar el seu dispositiu al professora, es considerarà com una altra falta greu.

Només es podrà utilitzar el mòbil amb l’autorització del professorat i sempre per a usos acadèmics a les aules.

En el cas de les activitats complementàries i extraescolars fora del centre, la decisió de permetre o no l’ús d’aquests dispositius dependrà del professorat encarregat.

L’IES no es farà responsable de rotura o pèrdua de mòbil si qualque alumne el porta al centre.

MODIFICACIÓ DEL ROF RELACIONAT AMB LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats complementàries són aquelles que es realitzen durant l’horari lectiu dins o fora del centre, i són de caràcter obligatori. L’alumnat amb mesures disciplinàries pendents podran ser vetats de participar-hi. En el cas de l’alumnat que hagi tengut faltes de displicina, el professorat acompanyant serà qui decidirà la no participació en l’activitat.

Les activitats extraescolars són aquelles que empren la totalitat o una part del temps no lectiu i no són obligatòries. En aquests tipus d’activitats, sobretot en el cas dels viatges d’estudi, se podrà negar la participació a l’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes circumstàncies:

  • tengui faltes de disciplina o se li hagi tramitat o tengui pendent de tramitar qualque expedient disciplinari,

  • sigui absentiste (crònic o intermitent) per causes no justificades,

  • presenti abandonament acadèmic del curs.

  • Serà l'equip docent més el professorat acompanyant qui decidirà la no participació de l’alumne després de valorar els punts anteriors.

  • Sigui major d’edat en el moment del viatge i hagi tengut problemes de disciplina greus en cursos anteriors (si es detecta algun d’aquests casos en el moment del primer pagament, se li retornaran els doblers).

La decisió es prendrà independentment de si l’alumnat afectat ha realitzat o no aportacions econòmiques com a pagament avançat, que no es tornaran.


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470