Llengua Catalana

Recuperació de matèries pendents. Departament de llengua catalana

Aquí trobareu les instruccions per reuperar les matèries pendents que depenen del Departament de Llengua Catalana

Matèries pendents   (totes)

Criteris de qualificació. Departament de llengua catalana

Aquí trobareu els criteris de qualificació de les matèries del Departament de LLengua Catalana:

1r ESO Català

2n ESO Català

3r ESO Català

4t ESO Català

PQPI Català 2n

PQPI d’oficina

1r Batxillerat Llengua i literatura catalana

2n Batxillerat Llengua i literatura catalana